Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści dla Użytkowników serwisu świadczona jest przez firmę MANAGER PROJECT Sp.zo.o., Prusy 29, 05-660 Warka, NIP 797-205-78-18, REGON 364851204
 2. Świadczenie usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”)
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy www.doradztwo.online  znajdujący się pod adresem internetowym http://doradztwo.online.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie doradztwo.online.

Usługodawca  – MANAGER PROJECT Robert Sekuła, Prusy 29, 05-660 Warka, NIP 797-180-56-84, REGON 672993302, email: biuro@prusy29.pl.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu polegająca na bezpłatnym lub płatnym dostępie do zawartości Serwisu.

Produkt – zawartość serwisu, na którą składają się materiały wideo, pliki komputerowe w takich formatach jak word, excel, pawer point, pdf, zip i innych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do Usługodawcy.
 2. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.
 3. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 4. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod adresem doradztwo.online było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do biuro@prusy29.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie.
 5. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 6. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 7. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 8. Firma informuje, iż podczas korzystania z serwisu doradztwo.online w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, znajdują się na stronie Polityka prywatności.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Po dokonaniu zakupu na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca login i hasło (wygenerowane automatycznie), za pośrednictwem, których będzie można uzyskać dostęp do wykupionych produktów.
 2. Każdorazowo po dokonaniu zakupu na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do wykupionego produktu. Data wysłania wiadomości jest równoznaczna z udostępnieniem Użytkownikowi zakupionego produktu.
 3. Wszystkie produkty przedstawione w serwisie są produktami elektronicznymi chyba, że z opisu produktu wynika co innego.
 4. W przypadku sprzedaży produktów nie elektronicznych, cena produktu obejmuje koszty dostawy produktu.
 5. Dostęp do wykupionych produktów elektronicznych przysługuje użytkownikowi standardowo na okres 365 dni chyba, że w opisie produktu stwierdzono inaczej.
 6. Ceny produktów przedstawione w serwisie są cenami brutto, a to oznacza, że zawierają w sobie podatek VAT.
 7. Cena podana w opisie produktu jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca może dokonywać zmian cen produktów.
 8. Użytkownik akceptuje fakt, że produkty mogą zawierać reklamy innych produktów i usług usługodawcy i firm z nim współpracujących.
 9. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi produktów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 10. Prawa autorskie do wszystkich treści i produktów znajdujących się w serwisie należą do usługodawcy.

FORMY PŁATNOŚCI

Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Usługodawcę należności uiszczanej dostępnymi w serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności elektronicznych obsługiwanych przez portal transakcyjny PayU: Inteligo, mBank, BZ WBK, BPH, ING, KredytBank, InvestBank, Lukas Bank, Pekao, BGŻ, Millenium, PKO BP, MultiBank, BOŚ, Citi Handlowy, Nordea, Deutsche Bank, Fortis, Euro Bank, Raiffeisen, SGB, Alior, Bank Pocztowy, GetIn, Volkswagen Bank, Polbank, FM Bank, MeritumBank, Bank HSBC, Karty, PayPal, Moneybookers.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie doradztwo.online zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 3. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia uzyskania dostępu do Produktu zakupionego w serwisie.
 4. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres Usługodawcy pocztą tradycyjną (decyduje data odbioru) lub drogą mailowa na adres biuro@prusy29.pl o następującej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych doradztwo.online.  Data zawarcia umowy, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Data, Adres e-mail podany podczas rejestracji, oraz podpis w przypadku korespondencji wysłanej pocztą tradycyjną.
 5. w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 6. Użytkownik ma prawo dokonywać reklamacji zakupionych produktów. Każdorazowo o wadzie lub uszkodzeniu produktu Użytkownik winien zawiadomić usługodawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu wysyłają wiadomość na adres biuro@prusy29.pl. W wiadomości należy podać imię i nazwisko, datę zakupu, przedmiot zakupu, adres e-mail podany do podczas procesu zakupu oraz przedstawić problem.
 7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie zwyczajowo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji chyba, że skomplikowany charakter sprawy wydłuży postępowanie reklamacyjne.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest usługodawca. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Użytkownik podając przy zakładaniu konta swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

ZMIANA REGULAMINU

Z zastrzeżeniem zdania następnego firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.